전체상품목록 바로가기

본문 바로가기현재 위치
  1. điều khoản sử dụng

điều khoản sử dụng

Điều 1 (mục đích)

Điều khoản này là quyền lợi của người sử dụng và một trung tâm mạng ảo (gọi là "dịch vụ") được cung cấp bởi một trung tâm mạng OO (gọi là "mall") do công ty OO điều hành (công ty kinh doanh giao dịch điện tử).Mục đích là quy định nghĩa vụ và trách nhiệm.

※「 Đối với giao dịch điện tử thương mại điện tử sử dụng thông tin PC, không dây, nếu không đi ngược lại với tính chất của nó thì áp dụng điều khoản này.」

Điều 2 (chính nghĩa)

① "Mall" là một nơi kinh doanh ảo mà công ty OO đã thiết lập để có thể giao dịch hàng hóa bằng cách sử dụng các thiết bị thông tin thông tin như máy tính để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dùng (sau đây gọi là "hàng hóa", đồng thời cũng được sử dụng như ý nghĩa của một doanh nghiệp vập vập vập vập vận hành mộn hành mộn hành Cyber Mall.

② "Người sử dụng" là thành viên và thành viên không nhận được dịch vụ do "Mol" cung cấp theo điều khoản này.

③ "thành viên" là người đăng ký hội viên trong "mall", người có thể sử dụng dịch vụ "mall" liên tục.

④ 'không phải thành viên' là người sử dụng dịch vụ do "Mol" cung cấp mà không gia nhập thành viên

Điều 3 (Giải thích và sửa đổi các điều khoản, điều khoản, điều khoản)

① "Mol" bao gồm nội dung của điều khoản này, tên đại diện, địa chỉ nơi kinh doanh (bao gồm địa chỉ nơi có thể xử lý khiếu nại của người tiêu dùng), số điện thoại.Để người sử dụng có thể dễ dàng biết được số gửi, địa chỉ e-mail, số đăng ký kinh doanh, số báo cáo doanh nghiệp bán hàng thông tin, người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân, v.v… được đăng trên màn hình dịch vụ ban đầu của 00 Cybermall. Tuy nhiên, nội dung của điều khoản có thể được người sử dụng xem thông qua màn hình kết nối.

② "Trước khi người sử dụng đồng ý với điều khoản, trong số các nội dung được quy định trong điều khoản, người sử dụng rút đơn đăng ký.Để người sử dụng có thể hiểu được nội dung quan trọng như trách nhiệm vận chuyển, điều kiện hoàn trả, phải cung cấp màn hình kết nối riêng hoặc màn hình pop-up để người sử dụng xác nhận người sử dụng

③ "Mall" có luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử, luật liên quan đến quy định điều khoản, luật cơ bản về giao dịch điện tử và điện tử, luật liên quan đến việc thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin, luật liên quan đến phạm vi tiêu dùng.

④ Trong trường hợp sửa đổi điều khoản, ngày áp dụng và lý do sửa đổi được chỉ định và thông báo từ trước ngày áp dụng 7 đến ngày áp dụng trên mặt đầu tiên của trung tâm cùng với điều khoản hiện hành. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi nội dung điều khoản và điều khoản bất lợi cho người sử dụng, nó sẽ được thông báo với thời gian trì hoãn trước ít nhất là 30 ngày. Trong trường hợp này, "mall" so sánh rõ ràng nội dung trước và sau khi sửa đổi để người sử dụng dễ hiểu hơn.

⑤ Trong trường hợp "mall" sửa đổi điều khoản, điều khoản sửa đổi đó chỉ áp dụng cho hợp đồng được ký sau ngày áp dụng, và đối với hợp đồng đã ký trước đó thì điều khoản điều khoản của hợp đồng trước khi sửa đổi vẫn được áp dụng Tuy nhiên, nếu người sử dụng đã ký hợp đồng gửi "mơ" trong thời gian thông báo của điều khoản sửa đổi theo khoản 3 và nhận được sự đồng ý của "mơ", điều khoản điều khoản sửa đổi sẽ được áp dụng.

⑥ Liên quan đến việc giải thích các điều khoản và các điều khoản không được quy định trong điều khoản này, luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử, luật liên quan hoặc pháp lệnh liên quan trong giao dịch điện tử do Ủy ban Thương mại Công bằng quy định.

Điều 4 (chuyển đổi và cung cấp dịch vụ)

① "Mol" thực hiện các nhiệm vụ sau đây.

1. Cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ và ký kết hợp đồng mua sắm

2. Giao hàng hàng hóa hoặc dịch vụ được ký hợp đồng mua hàng

3. Những nhiệm vụ do "mall" quy định

② Trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ bị bán hết hoặc thay đổi thông số kỹ thuật thì có thể thay đổi nội dung dịch vụ hoặc hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng được ký kết trong tương lai. Trong trường hợp này, nội dung hàng hóa hoặc dịch vụ đã được thay đổi và ngày cung cấp sẽ được thông báo ngay tại nơi đăng tải nội dung hàng hóa hoặc dịch vụ hiện tại.

③ Trong trường hợp thay đổi nội dung dịch vụ đã ký hợp đồng với người sử dụng để cung cấp "mall" thành lý do như bán hết hàng hóa hoặc thay đổi thông số kỹ thuật, lý do sẽ được thông báo ngay cho người sử dụng bằng địa chỉ có thể thông báo.

④ Trong trường hợp ở khoản trước, "mông" bồi thường thiệt hại cho người sử dụng do điều này. Tuy nhiên, không phải là trường hợp "mơ" chứng minh rằng không có ý đồ hoặc không có lỗi.

Điều 5 (dịch vụ bị gián đoạn)

① "Mol" kiểm tra bảo trì các thiết bị truyền thông như máy tính.Trong trường hợp phát sinh lý do thay thế, hỏng hóc, gián đoạn truyền thông, việc cung cấp dịch vụ có thể tạm thời bị gián đoạn.

② "Mol" bồi thường thiệt hại cho người sử dụng hoặc bên thứ ba do việc cung cấp dịch vụ tạm thời bị gián đoạn vì lý do khoản 1. Tuy nhiên, không phải là trường hợp "mơ" chứng minh rằng không có ý đồ hoặc không có lỗi.

③ Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ vì lý do chuyển đổi hạng mục kinh doanh, từ bỏ dự án hoặc tích hợp giữa các doanh nghiệp, "mông" thông báo cho người sử dụng theo phương pháp quy định tại điều 8 và bồi thường cho người tiêu dùng theo các điều kiện ban đầu được nêu trong "mông". Tuy nhiên, trong trường hợp "mall" không thông báo tiêu chuẩn bồi thường, tiền tích lũy hoặc dặm bay của người sử dụng sẽ được trả cho người sử dụng bằng tiền mặt hoặc hiện vật tương ứng với giá trị cuộc gọi thông dụng trong "mông".

Điều 6 (Nhập khẩu chi phí hội nghị)

① Người sử dụng đăng ký thành viên bằng cách điền thông tin thành viên theo mẫu đăng ký do "mall" quy định và thể hiện ý định đồng ý với điều khoản này.

② Trong số những người sử dụng đăng ký gia nhập hội viên như khoản 1, "mall" được đăng ký như sau.

1. Trường hợp người đăng ký đã từng mất tư cách thành viên theo điều khoản 3 điều khoản này, ngoại trừ trường hợp người đăng ký đã được chấp thuận gia nhập hội viên "mole" sau 3 năm mất tư cách thành viên theo điều 7 điều 3.

2. Trong trường hợp nội dung đăng ký có sự sai lệch, thiếu ghi chép hoặc sai sót

3. Trường hợp việc đăng ký thành viên khác với tư cách là thành viên khác bị ảnh hưởng đáng kể bởi kỹ thuật "mall"

③ Thời điểm thành lập hợp đồng gia nhập hội viên là thời điểm sự chấp thuận của "mall" đạt được cho thành viên.

④ Trong trường hợp có thay đổi trong nội dung đăng ký khi đăng ký thành viên, phải thông báo thay đổi thông tin thành viên bằng cách sửa đổi thông tin thành viên trong một khoảng thời gian tương đối.

Điều 7 (sự rút khỏi hội viên và mất tư cách)

① Thành viên có thể yêu cầu rút khỏi "mall" bất cứ lúc nào và "mall" xử lý ngay việc rút khỏi hội viên.

② Trong trường hợp thành viên tương ứng với các lý do sau đây, "mall" có thể hạn chế và dừng tư cách thành viên.

1. Trường hợp đăng ký nội dung sai lệch khi đăng ký gia nhập

2. Trường hợp không chi trả các khoản tiền như hàng hóa mua bằng cách sử dụng "mông" và các khoản nợ khác do hội viên chịu trách nhiệm về việc sử dụng "mông".

3. Trong trường hợp đe dọa trật tự giao dịch điện tử, chẳng hạn như cản trở việc sử dụng "mơ" của người khác hoặc ăn cắp thông tin đó.

4. Trong trường hợp sử dụng "mơ" để cấm pháp lệnh hoặc điều khoản này hoặc hành vi trái với thủ tục công văn

③ "Mol" giới hạn tư cách thành viên.Sau khi dừng lại, trường hợp hành vi tương tự lặp lại nhiều hơn hai lần hoặc nếu lý do đó không được sửa chữa trong vòng 30 ngày, "mông" có thể làm mất tư cách thành viên.

④ Trong trường hợp "mall" làm mất tư cách thành viên thì xóa đăng ký thành viên. Trong trường hợp này, thông báo cho hội viên và cho họ cơ hội quyết định ít nhất 30 ngày trước khi hủy đăng ký hội viên.

Điều 8 (Thông báo cho hội viên)

① Trong trường hợp "mall" thông báo cho thành viên, thành viên có thể thực hiện bằng địa chỉ email được chỉ định trước với "mall".

② "Mol" có thể được thay thế bằng thông báo cá nhân bằng cách đăng trên bảng thông báo "Mol" trên hơn 1 tuần đối với đa số các thành viên không xác định. Tuy nhiên, thông báo cá nhân về những hạng mục có ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan đến giao dịch của bản thân thành viên.

Điều 9 (đăng ký mua)

① Người dùng "mall" phải đăng ký mua theo phương pháp sau hoặc tương tự trên "mall", và "mall" phải cung cấp dễ dàng từng nội dung sau khi người dùng đăng ký mua.

1. Tìm kiếm và lựa chọn hàng hóa, v.v.

2. Nhập tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (hoặc số điện thoại di động) của người nhận.

3. Nội dung điều khoản, dịch vụ hạn chế quyền rút đơn đăng ký, phí vận chuyển.Xác nhận nội dung liên quan đến chi phí lắp đặt như chi phí lắp đặt

4. Dấu hiệu đồng ý với điều khoản này và xác nhận hoặc từ chối nội dung khoản 3. (ví dụ, nhấp chuột)

5. Yêu cầu mua hàng hóa và xác nhận liên quan hoặc xác nhận "mông".

6. Chọn phương pháp thanh toán

② Trong trường hợp "mơ" cần cung cấp hoặc ủy thác thông tin cá nhân của người mua cho bên thứ ba, phải nhận được sự đồng ý của người mua khi đăng ký mua thực tế và không nhận được sự đồng ý toàn diện trước khi đăng ký thành viên. Trong trường hợp này, "mơ" phải chỉ định cho người mua các hạng mục thông tin cá nhân được cung cấp, mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người nhận được và thời gian sử dụng của người mua. Tuy nhiên, nếu có quy định khác trong các luật liên quan như 법률 Luật xúc tiến sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin v.v… trong trường hợp ủy thác xử lý thông tin cá nhân theo điều 25 nội dung 1.Điều 10 (thành lập hợp đồng)

① "Mol" có thể không chấp nhận đơn mua hàng như điều 9 nếu đáp ứng các nội dung sau. Tuy nhiên, trong trường hợp ký hợp đồng với trẻ vị thành niên, nếu không nhận được sự đồng ý của người đại diện pháp lý thì phải thông báo cho người vị thành niên hoặc người đại diện pháp lý có thể hủy hợp đồng.

1. Trường hợp nội dung đăng ký có sự sai lệch, thiếu ghi chép hoặc sai sót

2. Trường hợp trẻ vị thành niên mua hàng hóa và dịch vụ cấm trong luật bảo vệ thanh thiếu niên như thuốc lá, rượu.

3. Trường hợp bạn nghĩ rằng việc chấp thuận đơn xin mua hàng khác có ảnh hưởng đáng kể đến kỹ thuật "mất".

② Sự chấp thuận của "mall" được coi là đã được thành lập vào thời điểm người sử dụng đạt được hình thức thông báo xác nhận nhận theo điều 12 điều 1.

③ Trong biểu thị ý định chấp thuận "mơ", phải bao gồm thông tin về việc xác nhận đăng ký mua hàng của người sử dụng và việc có thể bán được hay không, việc hủy bỏ việc đính chính đơn mua hàng.Điều 11 (phương pháp thanh toán)

Phương pháp thanh toán đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mua ở "mall" có thể được thực hiện bằng phương pháp có sẵn trong các phương pháp sau đây. Tuy nhiên, "mall" không thể thu thêm bất kỳ khoản phí danh nghĩa nào đối với số tiền như hàng hóa đối với phương pháp thanh toán của người sử dụng.

1. Chuyển khoản tài khoản khác nhau như ngân hàng điện thoại, ngân hàng internet, ngân hàng mail...

2. Thanh toán các loại thẻ như thẻ trả trước, thẻ thanh toán trực tiếp, thẻ tín dụng...

3. Tiền gửi tài khoản trực tuyến

4. Thanh toán bằng tiền điện tử

5. Trả tiền khi nhận được

6. Thanh toán dựa trên điểm "mall" được thanh toán bởi dặm bay, v.v.

7. Thanh toán bằng phiếu quà tặng được xác nhận hoặc ký hợp đồng với "Mol"

8. Thanh toán bằng các phương pháp thanh toán điện tử khácĐiều 12 (Thông báo nhận tín hiệu).Thay đổi và hủy đơn mua hàng)

① Nếu người sử dụng đăng ký mua hàng thì phải thông báo xác nhận người sử dụng.

② Người sử dụng nhận được thông báo xác nhận nhận có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn mua hàng ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận nhận và "mất" phải được xử lý theo yêu cầu của người sử dụng trước khi giao hàng mà không bị trì hoãn. Tuy nhiên, nếu bạn đã thanh toán tiền, bạn sẽ tuân thủ các quy định liên quan đến việc rút đơn đăng ký theo điều 15.Điều 13 (cung cấp hàng hóa, v.v.)

① Nếu không có thỏa thuận riêng về máy cung cấp hàng hóa, người dùng, "màng" sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết khác như chế tạo đặt hàng, đóng gói để người dùng có thể gửi hàng hóa trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký. Tuy nhiên, trong trường hợp "mall" đã nhận được toàn bộ hoặc một phần số tiền như hàng hóa thì sẽ có biện pháp xử lý trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được toàn bộ hoặc một phần số tiền. Tại thời điểm này, "mall" xử lý thích hợp để người sử dụng có thể xác nhận các thủ tục cung cấp như hàng hóa và tiến độ.

② "Mall" quy định phương tiện vận chuyển, người chịu trách nhiệm chi phí vận chuyển theo phương tiện, thời gian vận chuyển theo phương tiện đối với hàng hóa mà người dùng đã mua. Nếu "mall" vượt quá thời hạn giao hàng đã cam kết thì phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng. Tuy nhiên "mông" là cố ý.Không phải là trường hợp chứng minh rằng không có lỗi.Điều 14 (trả lại)

"Mall" nếu bạn không thể giao hoặc cung cấp hàng hóa mà bạn đã đăng ký mua vì lý do hàng hóa không được bán hoặc cung cấp, nếu bạn thông báo lý do đó cho người sử dụng và nhận được số tiền như hàng hóa trước, bạn sẽ hoàn trả trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhạc hoàn trả.Điều 15 (Thu hồi đăng ký đăng ký, v.v.)

① Người sử dụng ký kết hợp đồng liên quan đến việc mua hàng hóa và "mơ" có thể rút đơn thuốc trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thư từ nội dung hợp đồng theo điều 13 điều 2 của luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử (trong trường hợp nhận hàng hóa chậm hơn so với ngày nhạp nhậm hơn, kể từ ngày nhạp nhạp nhặt hàng hóa đó, kể từ ngày nhậm hơn). Tuy nhiên, trường hợp có quy định khác trong luật bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử về việc rút đơn đăng ký, thì theo quy định của luật này.

② Người sử dụng không thể trả lại hoặc trao đổi hàng hóa trong trường hợp nhận được hàng hóa, tương ứng với số 1 sau đây.

1. Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng do lý do có trách nhiệm đối với người sử dụng (Tuy nhiên, nếu bị hư hỏng bao bì để xác nhận nội dung như hàng hóa, có thể rút đơn đăng ký)

2. Trường hợp giá trị hàng hóa giảm đáng kể do người sử dụng sử dụng hoặc một phần tiêu dùng

3. Giá trị của hàng hóa giảm đáng kể đến mức khó bán lại theo thời gian.

4. Trường hợp có thể sao chép bằng hàng hóa có cùng hiệu suất thì có thể làm hỏng bao bì như hàng hóa gốc

③ Trong trường hợp các khoản 2 hoặc 4 thì nếu người sử dụng không đưa ra các biện pháp như cung cấp các sản phẩm thử nghiệm hoặc chỉ định rõ sự thật về việc rút đơn đăng ký trước đó thì việc rút đơn của người sử dụng sẽ không bị hạn chế.

④ Người sử dụng có thể rút đơn đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hàng hóa hoặc ngày biết được sự thật khi nội dung hàng hóa khác với nội dung hiển thị và quảng cáo hoặc khác với nội dung hợp đồng bất chấp các khoản 1 và 2.Điều 16 (hiệu quả rút đơn đăng ký)

① Trong trường hợp nhận được hàng hóa từ người sử dụng, "mơ" sẽ hoàn trả số tiền như hàng hóa đã nhận được trong vòng 3 ngày làm việc. Trong trường hợp này, khi "mall" trì hoãn việc hoàn trả hàng hóa cho người sử dụng, chúng tôi sẽ trả lãi suất trì hoãn được tính bằng cách nhân đôi tỷ lệ lãi suất (xóa phần dấu gạch) theo quy định tại điều 21 của luật bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử.

② Khi người sử dụng thanh toán bằng phương tiện thanh toán như thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử để hoàn trả số tiền trên, "mô" yêu cầu người kinh doanh cung cấp phương tiện thanh toán không trì hoãn yêu cầu dừng hoặc hủy yêu cầu thanh toán như hàng hóa.

③ Trong trường hợp rút đơn đăng ký, người sử dụng phải chịu chi phí cần thiết cho việc trả lại hàng hóa nhận được cung cấp. "Mall" không yêu cầu người sử dụng bồi thường thiệt hại hoặc vi phạm hợp đồng vì lý do hủy bỏ hợp đồng đăng ký. Tuy nhiên, trường hợp nội dung hàng hóa khác với nội dung quảng cáo hoặc nội dung của hợp đồng được thực hiện khác với nội dung của hợp đồng thì "mol" sẽ chịu chi phí cần thiết cho việc hoàn trả hàng hóa.

④ Trong trường hợp người sử dụng chịu chi phí vận chuyển khi nhận được hàng hóa, "Mol" hiển thị rõ ràng để người sử dụng biết ai chịu trách nhiệm chi phí đó khi hủy đăng ký đăng ký.Điều 17 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

① "Mall" thu thập thông tin cá nhân tối thiểu trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ khi thu hồi thông tin cá nhân của người sử dụng.

② "Mol" không thu thập thông tin cần thiết để thực hiện hợp đồng mua hàng khi đăng ký thành viên. Tuy nhiên, trường hợp cần xác nhận bản thân trước hợp đồng mua hàng để thực hiện nghĩa vụ theo pháp lệnh thì không phải như vậy nếu thu thập thông tin cá nhân đặc biệt tối thiểu.

③ Khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng, người sử dụng thông báo mục đích đó và nhận được sự đồng ý.

④ Không được sử dụng thông tin cá nhân thu thập cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng. Trường hợp mục đích sử dụng mới phát sinh hoặc cung cấp cho bên thứ ba, trong giai đoạn sử dụng và nhận được sự đồng ý của người sử dụng. Tuy nhiên, trường hợp quy định khác với luật pháp liên quan thì sẽ được coi là ngoại lệ.

⑤ Trong trường hợp "mơ" phải nhận được sự đồng ý của người sử dụng theo khoản 2 và 3, người sử dụng luật 22.2 liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cho bên thứ 3 (người nhận, mục đích cung cấp và nội dung thông tin).

⑥ Người sử dụng có thể yêu cầu đọc và chỉnh sửa lỗi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào "mall" có, và "mall" có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết mà không bị trì hoãn. Nếu người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi, "mông" không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi sửa lỗi đó.

⑦ Để bảo vệ thông tin cá nhân, "mô" phải giới hạn tối thiểu những người xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng và chịu tất cả trách nhiệm về thiệt hại của người sử dụng do mất, đánh cắp, rò rỉ, cung cấp bên thứ ba không đồng ý hoặc làm giả thông tin cá nhân của người sử dụng bao gồm thẻ tín dụng

⑧ Bên thứ 3 nhận được thông tin cá nhân từ "mơ" hoặc từ đó khi đạt được mục đích thu thập thông tin cá nhân hoặc mục đích nhận được thông tin cá nhân thì sẽ hủy bỏ mà không bị trì hoãn.

⑨ "màng" không được thiết lập là đã lựa chọn trước mục đồng ý liên quan đến việc thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, cụ thể hóa các dịch vụ bị hạn chế khi từ chối đồng ý thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, và không hạn chế hoặc từ chối cung cấp các dịch vụ như đăng ký thành viên vì lý do từ chối sự đồng ý của người sử dụng về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân không phải thu thạng.Điều 18 (Nhiệm vụ của "mall")

① "Mol" không thực hiện hành vi cấm hoặc trái với thông báo của pháp lệnh và điều khoản này, và được tiếp tục và ổn định theo quy định của điều khoản này.Phải cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ.

② "Mall" phải có một hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân (bao gồm thông tin tín dụng) của người sử dụng để người dùng có thể sử dụng dịch vụ Internet một cách an toàn.

③ "mơ" hiển thị 「 đối với sản phẩm hoặc dịch vụ.Luật về công bằng hóa quảng cáo 」 Biểu thị không công bằng theo điều 3.Người sử dụng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động quảng cáo.

④ "Mall" không gửi thư điện tử quảng cáo cho mục đích lợi nhuận mà người sử dụng không mong muốn.Điều 19 (Nhiệm vụ về ID và mật khẩu của thành viên)

① Trừ trường hợp của điều 17 thì trách nhiệm quản lý liên quan đến mật khẩu và ID là thuộc về thành viên.

② Các thành viên không được sử dụng ID và mật khẩu của mình cho bên thứ ba.

③ Trong trường hợp thành viên nhận thức được rằng ID và mật khẩu của mình bị đánh cắp hoặc người thứ 3 sử dụng thì phải thông báo ngay cho "mông" và nếu có hướng dẫn "mông".Điều 20 (Nhiệm vụ của người sử dụng)

Người sử dụng không được thực hiện các hành động sau đây.

1. Đăng ký nội dung sai lệch khi đăng ký hoặc thay đổi

2. Ăn cắp thông tin của người khác

3. Thay đổi thông tin được đăng trên "Mall"

4. Truyền tải hoặc đăng tải thông tin (như chương trình máy tính, v.v.) ngoài thông tin được xác định bởi "mall".

5. Sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của bên thứ ba khác "mall"

6. Hành động làm tổn hại danh dự của bên thứ ba khác hoặc cản trở công việc

7. Công khai hoặc đăng tải thông tin trái với hình thức thông báo, video, âm thanh hoặc thông báo khiêu dâm hoặc bạo lựcĐiều 21 (mối quan hệ giữa "mô" và "mô" kết nối)

① Trường hợp "mall" trên và "mall" dưới được kết nối theo phương thức hyperlink (ví dụ, đối tượng của hyperlink bao gồm chữ cái, hình ảnh và hình ảnh đồng thoại v.v.) thì điện tử được gọi là "mol" (trang web) kết nối sau đó được gọi là "mol" (trang web).

② Nếu "mall" được chỉ định là màn hình đầu tiên của "mall" kết nối hoặc màn hình pop-up tại thời điểm kết nối có nghĩa là không chịu trách nhiệm bảo lãnh đối với giao dịch được thực hiện với người sử dụng dựa trên hàng hóa được cung cấp độc lập bởi "mold".Điều 22 (giới hạn sử dụng và quy định về quyền tác giả)

① Quyền sở hữu trí tuệ khác với bản quyền tác phẩm do "Mall" tạo ra thuộc về "Mall".

② Người sử dụng không được sử dụng thông tin thu được từ việc sử dụng "mông", sử dụng thông tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ cho người thứ 3 sử dụng theo phương pháp sao chép, truyền tải, phân phối, phát sóng mà không có sự chấp thuận trước của "mông".

③ Trong trường hợp sử dụng bản quyền thuộc về người sử dụng theo thỏa thuận thì phải thông báo cho người sử dụng có liên quanĐiều 23 (giải quyết tranh chấp)

① "Mol" thiết lập một cơ quan xử lý bồi thường thiệt hại để phản ánh ý kiến hoặc bất mãn của người sử dụng và bồi thường thiệt hại.Chúng tôi đang vận hành nó.

② "Mall" xử lý các khiếu nại và ý kiến được đệ trình từ người sử dụng trước tiên. Tuy nhiên, trong trường hợp khó xử lý nhanh chóng, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho người sử dụng lý do và lịch trình xử lý.

③ Trong trường hợp có đơn xin cứu trợ thiệt hại của người sử dụng liên quan đến tranh chấp giao dịch điện tử giữa "Mol" và người sử dụng, có thể tuân theo sự điều chỉnh của cơ quan điều chỉnh tranh chấp do Ủy ban Thương mại Công bằng hoặc tỉnh, thành phố ủy thác.Điều 24 (quyền xét xử và tuân thủ luật)

① Vụ kiện liên quan đến tranh chấp giao dịch điện tử giữa người sử dụng và "mall" dựa trên địa chỉ của người sử dụng tại thời điểm tố tụng, trong trường hợp không có địa chỉ, sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi tòa án địa phương có thẩm quyền địa phương. Tuy nhiên, địa chỉ hoặc địa chỉ của người sử dụng tại thời điểm tố tụng không rõ ràng hoặc đối tượng cư trú ở nước ngoài sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền theo luật tố tụng dân sự.

② Luật Hàn Quốc áp dụng cho các vụ kiện giao dịch điện tử được đệ trình giữa "mall" và người sử dụng.Điều khoản này có hiệu lực từ ngày tháng năm. Điều khoản này có hiệu lực từ ngày tháng năm.